نقش حنا

نقش حنا در کیش

چون زنان در میان جمعی حضور یافتند، طنین‌انداز هنر و زیبایی و ظرافت شدند. جایی از دست‌های ظریفشان صدای کمانچه به گوش رسید، جایی ذوقشان با هر رج قالی گره خورد و جایی طبعشان با رنگ حنا در‌آمیخت جایی‌که نقش شد بر دست‌های نوعروسان، میهمانان…